Útgreiðsla lífeyris og réttindi

Lífsverk býður mismunandi útgreiðsluleiðir eftir því hvernig 12% skylduiðgjaldi er ráðstafað. 

Ævilangur lífeyrir er greiddur úr samtryggingarleið og miðast útgreiðslur við 67 ára aldur. 

Hægt er að sækja um ævilangan lífeyri frá 60 ára aldri gegn skerðingu. Einnig er hægt að fresta útgreiðslum allt til 80 ár aldurs og fá álag á uppsöfnuð réttindi, ( sbr. tafla II í viðauka A með samþykktum ).

Sjóðfélagar sem hefja útgreiðslur úr sjóðnum og halda samtímis áfram að greiða í sjóðinn eiga rétt á að fara fram á endurútreikning árlega. Slíka beiðni þarf að senda skriflega til sjóðsins.

Umsókn um útgreiðslu þarf að berast sjóðnum fyrir 20. hvers mánaðar til að greiðsla geti borist fyrir þann mánuð. Lífeyrir greiðist út síðasta virka dag mánaðar.
 
Umsókn um útgreiðslu ellilífeyris

Útgreiðslur úr séreignarsjóði

Sá hluti skylduiðgjalds sem rennur í séreignarsjóð er laus til útgreiðslu við 60 ára aldur. Hægt er að taka út inneignina eða hluta hennar í einni greiðslu eða dreifa greiðslum á fleiri mánuði/ár.

Við örorku er heimilt að taka út úr séreignarsjóði á 7 árum.

Umsókn um útgreiðslu séreignar

Örorkulífeyrisgreiðslur

Sjóðfélagar sem verða fyrir tekjumissi vegna örorku og eru metnir með 40% örorku eða meira geta sótt um örorkulífeyrisgreiðslur úr samtryggingarleið. Umsækjendur þurfa að hafa greitt iðgjöld í lífeyrissjóð í 3 ár af undanfarandi 4 árum til að njóta framreiknings réttinda. 

Örorkulífeyrir er greiddur þar til umsækjandi hefur öðlast vinnufærni á ný. Ef um varanlega örorku er að ræða er örorkulífeyrir greiddur til 67 ára aldurs.

Makalífeyrisgreiðslur

Við fráfall sjóðfélaga myndast réttur maka til greiðslu makalífeyris í a.m.k. 5 ár. Makalífeyrir er 60% af áunnum lífeyrisrétti sjóðfélaga.  Ævilangur makalífeyrisréttur er af réttindum sem sjóðfélagar hafa áunnið sér fram til ársins 2007 með þeim breytingum sem orðið hafa á réttindum frá þeim tíma.  

Sá réttur tekur gildi þegar eftirlifandi maki verður 67 ára og giftist ekki eða fer í  sambúð að nýju eftir andlát sjóðfélaga.

Barnalífeyrisgreiðslur

Sjóðfélagi sem á börn á aldrinum 0-19 ára á rétt á barnalífeyri samhliða örorkulífeyri. Maki sem fær makalífeyri á einnig rétt  á barnalífeyri. 

Barnalífeyrir er 15% af áunnum lífeyrisrétti þó aldrei lægri fjárhæð en fram kemur í gr. 10.4 í samþykktum sjóðsins.